Dom i Høyesterett - krav om ektefellepensjon til fraskilt ektefelle

Høyesterett avsa 8. mars 2006 dom i sak om krav om ektefellepensjon til fraskilt ektefelle. Saksøker fikk ikke medhold i kravet.

Avgjørelse    9. mars 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var et ektepar som ble skilt i 1979 etter å ha vært gift i mer enn 25 år. Da ektemannen døde i 1996 krevde ektefellen ektefellepensjon, men fikk avslag fordi ikke begge vilkårene i ekteskapslovens § 86 var oppfylt. Ekteskapet hadde vart lenge nok, men hun manglet 1 år og 3 dager på å oppfylle kravet om 45 års alder ved skilsmissen. Avslaget ble anket til Trygderetten, som stadfestet pensjonskassen avgjørelse. I denne kjennelsen ble også forholdet til endringen i ekteskapsloven av 1991 vurdert som ikke i strid med Grunnlovens § 97. Lagmannsretten kom også til at det ikke var i strid med Grunnlovens § 97 at ektefellen etter ekteskapslovens § 86, sammenholdt med overgangsbestemmelsen i § 94 nr. 3, mistet sin rett til pensjon etter sin fraskilte ektefelle. For Høyesterett ble det også reist spørsmål om avslaget kom i strid med EMKs første tilleggsprotokoll nr. 1 artikkel 1, men Høyesterett kom til at det ikke forelå noen krenkelse av artikkelen. Høyesterett kom til samme resultat som lagmannsretten og stadfestet dommen.