Dom i Høyesterett - krav om erstatning

Høyesterett avsa 18. mars 2003 dom i sak om krav om erstatning etter en trafikkulykke hvor en dykker ble påført en skulderskade. Saken reiser spørsmål både om adekvat årsakssammenheng og erstatningsutmåling.

Avgjørelse    20. mars 2003    👤Knut Davidsen   

Ved utmålingen er det særlig spørsmål om erstatningsperiode, årlig tap og lemping av forsikringsselskapets ansvar, jf. skadeserstatningsloven § 5-2. Tilkjent erstatningsbeløp ble omtrent det samme som for lagmannsretten og derfor ble det ikke tilkjent saksomkostninger for Høyesterett.