Dom i Høyesterett - krav om etterbetaling av vann- og avløpsgebyr

Høyesterett avsa 6. februar 2003 dom i sak om krav om tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyr for årene 1996, 1997 og 1998. Kommunen fikk medhold i alle instanser på at gebyret ikke skulle tilbakebetales.

Avgjørelse    13. februar 2003    👤Knut Davidsen

Spørsmålet var om Stavanger kommunes beregning av såkalt arealavhengig minstegebyr, som ble betalt av næringseiendommer med installert vannmåler, har hjemmel i vann- og kloakkavgiftsloven av 31. mai 1974 nr. 17 med tilhørende forskrifter. Diskutert i dommen om fordelingen av kostnadene mellom eiendommene ifølge kommunens forskrift strider mot hjemmelsgrunnlaget.