Dom i Høyesterett - Krav om naturalutlegg i fast eiendom

Høyesterett avsa 26. november 2009 dom i HR-2009-2232-A hvor krav om å få et småbruk utlagt til seg på skifte etter skifteloven § 61 ble avvist.

Avgjørelse    1. desember 2009    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 26. november 2009 dom i HR-2009-2232-A hvor krav om å få et småbruk utlagt til seg på skifte etter skifteloven § 61 ble avvist.

 Fem søsken ønsket alle å overta et småbruk etter sine foreldre. De hadde alle vokst opp der og hadde tilknytning til eiendommen på ulike måter. Saksøker fremsatte først krav om å få eiendommen utlagt til seg som best odelsberettiget, men i avgjørelse fra tingretten kom man fram til at eiendommen ikke lenger var odelsjord.

I Høyesterett kom et flertall på tre dommere frem til at saksøker ikke kunne kreve å få eiendommen utlagt til seg i medhold av skifteloven § 61 andre ledd andre punktum. Høyesterett understreket at denne bestemmelsen er en unntaksregel som skal brukes med varsomhet. Loven åpner ikke for noen rimelighetsvurdering av hvem som skal få naturalutlegg eller noen alminnelig interesseavveining – den som krever naturalutlegg må godtgjøre vesentlig mer enn interesseovervekt for å vinne frem. Og jo sterkere grunner de øvrige loddeiere har for å motsette seg naturalutlegg, desto mer velbegrunnet må kravet om naturalutlegg være.