Dom i Høyesterett - krav om skattefradrag for tap som følge av svindel

Høyesterett avsa 20. november 2009 dom HR-2009-2190-A om hvorvidt det skulle gis fradrag etter skatteloven § 6-1 for et tap som var oppstått utenfor næring ved at skattyter ble lurt til å investere i et leilighetskompleks i Spania.

Avgjørelse    23. november 2009    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 20. november 2009 dom HR-2009-2190-A om hvorvidt det skulle gis fradrag etter skatteloven § 6-1 for et tap som var oppstått utenfor næring ved at skattyter ble lurt til å investere i et leilighetskompleks i Spania.

Skattyter inngikk avtale om å kjøpe rettigheter til to leiligheter i et leilighetsprosjekt i Spania med sikte på videresalg. Leilighetene ble aldri bygget og hele investeringen gikk tapt. 

Skattyter fikk medhold i tingretten men tapte i lagmannsretten. Høyesterett ga skattyter medhold. Høyesterett fant at tapet ikke kunne karakteriseres som tap på fordring og gikk derfor ikke nærmere inn på om det var hjemmel for et slikt fradrag utenfor næring. Statens påstand om at det ikke var tilstrekkelig tilknytning mellom kostnaden og eventuelle inntekter ble heller ikke hørt.

Staten påsto videre at det var et vilkår for fradragsrett at kostnadene objektivt sett var egnet til å gi skattyteren inntekter. Siden det her var tale om et svindelprosjekt, kunne det ikke gi inntekter. Høyesterett viste til Rt-1981-256 og uttalte at det kun i unntakstilfeller kunne bli tale om å nekte fradrag fordi investeringen ikke var formålstjenelig. Domstolene kunne ikke sensurere forretningskjønnet til den som gjennomfører en investering eller tar på seg en kostnad. Dessuten måtte det ved denne vurderingen tas utgangspunkt i situasjonen slik den var på investeringstidspunktet.

Skattyters ligninger for årene 2005 og 2006 ble opphevet og ved ny ligning skal det legges til grunn at skattyter har fradragsrett. Staten ble pålagt saksomkostninger for alle instanser.