Dom i Høyesterett - krav til dommeres habilitet

Høyesterett avsa 27. februar 2009 dom HR-2009-488-A hvor lagmannsrettens dom på forvaring ble opphevet i sin helhet fordi to dommere var inhabile som følge av at de på forhånd hadde avsagt kjennelse om fengsling etter straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 3.

Avgjørelse    9. mars 2009    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 27. februar 2009 dom HR-2009-488-A hvor lagmannsrettens dom på forvaring ble opphevet i sin helhet fordi to dommere var inhabile som følge av at de på forhånd hadde avsagt kjennelse om fengsling etter straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 3.

Ved behandlingen av varetektsbegjæringer hadde dommerne tatt standpunkt til faren for gjentakelse, og de var derfor inhabile ved senere behandling av straffesak hvor det ble spørsmål om å avsi dom på forvaring. Ut fra den utvikling som hadde skjedd i de krav som stilles til en dommers habilitet, jf. flertallets uttalelser i Rt-2008-1466, måtte opphevelsen av lagmannsrettens dom gjelde hele dommen og ikke bare den del som gjaldt reaksjonsfastsettelsen.