Dom i Høyesterett - Krenkelse av privatlivets fred.

Høyesterett avsa 10. april dom i sak som gjaldt krav om oppreisning for krenkelse av privatlivets fred. Foranledningen til saken var at NRK viste et filmopptak der A sammen med sin stedatter på fem år ble ledet til politiets lokaler, etter at han var blitt pågrepet for kjøp av en mindre brukerdose heroin.

Avgjørelse    14. april 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 10. april dom i sak som gjaldt krav om oppreisning for krenkelse av privatlivets fred. Foranledningen til saken var at NRK viste et filmopptak der A sammen med sin stedatter på fem år ble ledet til politiets lokaler, etter at han var blitt pågrepet for kjøp av en mindre brukerdose heroin.

Bakgrunnen for saken var at Oslo politidistrikt siden 1999 har hatt fjernsynsovervåkning av Oslo sentralbanestasjon og området rundt, også kalt «Plata». Formålet var å forebygge ordensmessige problemer og å gjøre det tryggere for publikum å ferdes der. «Plata» hadde i lang tid vært et tilholdssted for narkotikamisbrukere, og det var alminnelig kjent at det foregikk omsetning av stoff der. Politiet bestemte seg for å gjennomføre en aksjon mot «Plata». Medio april samme år hadde politiet laget et sammendrag basert på en del opptak fra overvåkningskameraene rundt «Plata» på cirka 10 minutter. Sammendraget var laget for å vise hvor alvorlige forholdene var blitt. Samme dag som aksjonen fant sted, tok Oslo politidistrikt kontakt med NRK om de kunne vise filmen. Det ble avtalt at NRK kunne vise filmen samme kveld i forbindelse med et program på Redaksjon En som skulle ta for seg problemene på «Plata». Politiet satte som forutsetning at filmen ble tilstrekkelig sladdet før visningen. NRK redigerte de mottatte opptakene ned til tre minutter og sendte den nedkortede versjon før diskusjonsprogrammet. Denne versjonen viste blant annet A mens han leide sin samboers datter. Begge var fotografert med ryggen til kamera, men på veien inn til politiets lokaler på Oslo sentralsbanestasjon snudde jenta på hodet slik at man også fikk et glimt av ansiktet. Hele filmsekvensen med A og stedatteren varte 23 sekunder. A anmeldte politimesteren og kringkastingssjefen, men Riksadvokaten anså at intet straffbart forhold var ansett bevist. I privat straffesak mot politimesteren og politikammeret fikk A oppreisning med til sammen 150 000. A tok ut stevning med krav om oppreisningserstatning mot NRK, som i tingretten ble frifunnet. Dommen ble påanket av A til lagmannsretten, som kom til samme resultat. A anket til Høyesterett, som stadfestet lagmannsrettens dom. Høyesteretts understreket at media når det gjelder omtale av spørsmål av sentral samfunnsmessig betydning, burde gis en romslighet i sine vurderinger slik at mindre feilskjær ikke kunne anses utslagsgivende.