Dom i Høyesterett - kurér i grov narkotikasak

Høyesterett avsa 15. september 2010 dom HR-2010-1535-A i sak som gjaldt lovanvendelsen og straffutmålingen ved grov narkotikaforbrytelse der domfelte har følt seg hardt presset til å opptre som kurér ved innførsel av kokain.

Avgjørelse    23. september 2010    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 15. september 2010 dom HR-2010-1535-A i sak som gjaldt lovanvendelsen og straffutmålingen ved grov narkotikaforbrytelse der domfelte har følt seg hardt presset til å opptre som kurér ved innførsel av kokain.

Tre polske statsborgere, bosatt i Polen, ble lovet arbeid som bygningsarbeidere i Nederland. I Rotterdam fikk de vite at de ikke skulle arbeide i bygningsbransjen, men smugle narkotika. Alle motsatte seg dette, men de ble truet og presset til å fullføre oppdraget og svelget deretter henholdsvis 70, 70 og 58 kapsler med kokain. Reiseruten gikk fra Belgia til Warzawa og videre til Norge dagen etter. Ved ankomst Sandefjord lufthavn Torp ble de tre tollvisitert. De tilstod umiddelbart sitt oppdrag og ble pågrepet. Tiltalte 1 ble i lagmannsretten dømt til ubetinget fengsel i 2 år og 2 måneder, og anket til Høyesterett.

Høyesterett uttalte at det tvangselementet som tiltalte opplevde ikke kan fraskrive ham et strafferettslig ansvar for det valget han traff da det oppstod mulighet for å avbryte transportoppdraget. Det bør – i en situasjon der det foreligger handlingsalternativer – ikke fremtre som mindre byrdefullt å gjennomføre en alvorlig straffbar handling, enn å oppsøke sitt eget lands politimyndigheter for å søke beskyttelse. Høyesterett mente alikevel at den straff lagmannsretten hadde utmålt var noe for streng, idet de fant at deler av straffen burde være betinget. Straffen satt til fengsel i 2 år og 2 måneder, der 8 måneder ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Dissens 4-1.