Dom i Høyesterett - Lemping av erstatningsansvar, NOKAS

Høyesterett avsa 21. oktober dom i sak om om lemping av en medvirkers ansvar for forsikringsselskapets regresskrav etter NOKAS-ranet, jf. skadeserstatningsloven § 5-2.

Avgjørelse    24. oktober 2008    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 21. oktober dom i sak om om lemping av en medvirkers ansvar for forsikringsselskapets regresskrav etter NOKAS-ranet, jf. skadeserstatningsloven § 5-2.

En tidligere vekter som hadde gitt viktig informasjon til forberedelse av NOKAS-ranet, fikk ikke medhold i at hans erstatningsansvar overfor forsikringsselskapet på kr. 51 465 574 skulle lempes. Det ble lagt avgjørende vekt på As skyld. Han hadde gitt vital informasjon som han fikk gjennom sin betrodde posisjon som vekter, til en person han forsto hadde både vilje og evne til å bruke informasjonen til tyveri eller ran fra NOKAS. Det hadde vært flere møter mellom ham og B i løpet av en måneds tid, og A hadde følgelig hatt god tid til å overveie om dette var noe han ville være med på, hva som kunne bli følgen, og hvilket ansvar han kunne pådra seg om forholdet ble oppklart. Tapet var ikke større enn han måtte være forberedt på, dersom det ble et ”vellykket” anslag mot NOKAS. Til dette kom at dersom ansvaret skulle lempes til et håndterlig beløp, måtte lempingen vært betydelig.