Dom i Høyesterett - lempning i erstatningsansvar

Høyesterett avsa 30. januar 2004 dom i sak om lempning av erstatningsansvar. Den saksøkte fikk medhold i at et erstatningskrav på ca. 1.5 mill. kroner ble redusert til 750.000 kroner.

Avgjørelse    6. februar 2004    👤Knut Davidsen   

Grunnlaget for saken var at en 22 år gammel mann ble funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 148 første ledd og grovt skadeverk, straffeloven § 291 jf. § 292. Han ble i straffedommen dømt til å betale knapt 1,5 mill. kroner til det forsikringsselskap som hadde erstattet brannskadene. Saken gjaldt lempning av erstatningsansvaret , jf. skadeserstatningsloven § 5-2.