Dom i Høyesterett - Ligning. Petroleumsskatteloven.

Høyesterett avsa 4. desember 2007 dom i sak som gjaldt gyldigheten av ligningen av oljeselskapet Total for inntektsåret 2001. Spørsmålet var om selskapet hadde krav på fradrag for særskilt avtalt håndteringsvederlag til Statoil som kjøper av Totals andel av råolje, jf. petroleumsskatteloven § 3 første ledd bokstav a jf. § 4 første ledd om normpris.

Avgjørelse    11. desember 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 4. desember 2007 dom i sak som gjaldt gyldigheten av ligningen av oljeselskapet Total for inntektsåret 2001. Spørsmålet var om selskapet hadde krav på fradrag for særskilt avtalt håndteringsvederlag til Statoil som kjøper av Totals andel av råolje, jf. petroleumsskatteloven § 3 første ledd bokstav a jf. § 4 første ledd om normpris.

Bakgrunnen for saken var inngåtte avtaler i Nordsjøen om innbyrdes bytte av utvunnet råolje. I tillegg var det inngått en serviceavtale for feltene nord i Nordsjøen. Vederlaget for denne avtalen for 2001 ble 14,6 millioner kroner. Av dette beløpet førte Total 9,6 millioner kroner til fradrag i inntekten. Oljeskattenemnda økte Totals sokkelinntekt med 9,6 millioner kroner, og en klage fra Total til klagenemnda for oljeskatt førte ikke frem. Total reiste sak og krevet oppheving av ligningnen, og fikk medhold i tingretten. Staten anket til lagmannsretten, som kom til samme resultat. Total anket til Høyesterett over lagmannsrettens rettsanvendelse. Staten motanket aksessorisk for så vidt lagmannsretten kom til at ligningen av Total for inntektsåret 2001 uansett måtte oppheves. Høyesterett kom til at vederlaget etter serviceavtalen ikke gjaldt pådratte kostnader før normprispunktet, men måtte anses som en avtale om reduksjon av oljeprisen som etter reglene om normpris ikke ga rett til fradrag i brutto sokkelinntekt. Staten ble frifunnet, og Total måtte betale saksomkostninger for Høyesterett.