Dom i Høyesterett - lov om yrkesskadeforsikring § 11

A href="/hr/hr-2004-00310-a.html">Høyesterett avsa 12. februar 2004 dom i sak som gjaldt arbeidstakers krav på erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring § 11 første ledd bokstav c . Arbeidstakeren ble både i herredsrett og lagmannsrett tilkjent erstatning, og dette ble stadfestet i Høyesterett. Dissens.

Avgjørelse    16. februar 2004    👤Knut Davidsen   

Spørsmålet var om en dyp venetrombose (blodpropp), som en sveiser pådro seg i arbeidet, skullle bli ansett som yrkesskade og bli omfattet av bestemmelsen i yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 nr. 65 § 11. Flertallet i Høyesterett kom til på bakgrunn av erklæringene fra de medisinsk sakkyndige at det var årsakssammenheng mellom arbeidstakerens arbeid som sveiser og blodproppen, og da også mellom sykdommen og ervervstapet.