Dom i Høyesterett - manglende føring av fangstdagbok

Høyesterett avsa 19. november 2009 dom HR-2009-2180-A i sak om overtredelse av instruks om føring av fangstdagbok. Skipperen på et fiskefartøy hadde unnlatt å sluttføre fangstdagbok før fartøyet ankom havn, og ble siktet for overtredelse av forskrift 26. juli 1993 nr. 772 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy § 11 jf. § 2 nr. 1.

Avgjørelse    27. november 2009    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 19. november 2009 dom HR-2009-2180-A i sak om overtredelse av instruks om føring av fangstdagbok. Skipperen på et fiskefartøy hadde unnlatt å sluttføre fangstdagbok før fartøyet ankom havn, og ble siktet for overtredelse av forskrift 26. juli 1993 nr. 772 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy § 11 jf. § 2 nr. 1.

Tingretten frifant skipperen grunnet manglende kunngjøring i Norsk Lovtidend av instruksen. Påtalemyndigheten anket og lagmannsretten opphevet tingrettens dom. Skipperen og rederiet anket over lovanvendelsen, men Høyesterett forkastet anken. Høyesterett mente det måtte stilles strenge krav til hjemmelsgrunnlaget når det er spørsmål om straff og inndragning. Endringen, som ikke var kunngjort på tidspunktet for saken, gjaldt kun ett punkt, og angikk ikke plikten til å sluttføre føringen av fangstdagbok før ankomst havn. Høyesterett mente spørsmålet i saken ikke ville oppstått dersom ansvarlig myndighet, Fiskeridirektoratet, hadde fulgt reglene om kunngjøring i forvaltningsloven § 38 og retningslinjene i heftet Lovteknikk og lovforberedelse, utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling. Høyesterett uttalte og at til tross for betegnelsen instruks er det ikke tvilsomt at disse bestemmelsene, som pålegger eier eller bruker av fiskefartøyene plikter, er forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c.