Dom i Høyesterett - Merverdiavgift.

Høyesterett avsa 14. mars 2008 dom i sak som gjaldt overprøving av Oslo fylkesskattekontors vedtak om at det skulle beregnes merverdiavgift av den fulle verdi av importerte tanntekniske produkter.

Avgjørelse    7. april 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 14. mars 2008 dom i sak som gjaldt overprøving av Oslo fylkesskattekontors vedtak om at det skulle beregnes merverdiavgift av den fulle verdi av importerte tanntekniske produkter.

Bakgrunnen for saken var et norsk selskap, som formidlet kontakt mellom en utenlandsk produsent og norske tannleger, ble ansett å ha forestått omsetning av produktene. Dette skjedde over flere år uten at det ble svart merverdiavgift. I forbindelse med merverdiavgiftsreformen i år 2000, som innførte generell avgiftsplikt også på tjenester, tok selskapet kontakt med avgiftsmyndigheten og gjorde gjeldende at det ikke skulle beregnes merverdiavgift på de tjenester selskapet ydet. Dette ble imøtegått, og selskapet ble registrert i avgiftsmanntallet og ble belastet merverdiavgift på provisjonsinntekter. I 2003 ble forholdet tatt opp på nytt, og det ble mot selskapet truffet vedtak om etterberegning av merverdiavgift på ca. 11,9 millioner, 3,7 millioner i forsinkelsesrenter og 2,4 millioner kroner i tilleggsavgift. Selskapet reiste sak mot staten med påstand om at fylkesskattekontorets vedtak skulle oppheves, og fikk medhold i tingretten. Staten anket til lagmannsretten, som gav staten medhold for merverdiavgiftskravet og krav om forsinkelsesrenter, men opphevet vedtaket om tilleggsavgift. Selskapet anket videre til Høyesterett, som stadfestet tingrettens dom.