Dom i Høyesterett - Midlertidig ansettelse

Høyesterett avsa 7. mai 2009 dom HR-2009-975-A om hvorvidt midlertidig ansettelse over flere år kunne gi grunnlag for fast ansettelse, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd.

Avgjørelse    11. mai 2009    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 7. mai 2009 dom HR-2009-975-A om hvorvidt midlertidig ansettelse over flere år kunne gi grunnlag for fast ansettelse, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd.

Saken gjaldt spørsmål om ansettelse i midlertidige stillinger over flere år ga grunnlag for fast ansettelse – enten i medhold av fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd eller den ulovfestede lære fra Statfjorddommen i Rt. 1989 side 1116 og ambulansedommen i Rt. 2006 side 1158.  Saken reiste blant annet spørsmål om forståelsen av begrepet praksisarbeid i arbeidsmiljøloven § 14-9 og om hvorvidt langvarig sykefravær skal gå til fradrag ved beregningen av fireårsperioden.

Tingretten frifant sykehuset, mens lagmannsretten fant at A hadde krav på fast ansettelse i 50 prosent stilling med grunnlag i fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd.

Høyesteretts flertall – dommerne Gjølstad, Bruzelius og Øie – kom til at A ikke på noen av de to grunnlag hadde krav på fast ansettelse. Mindretallet – dommerne Tønder og Bårdsen – konkluderte med at A hadde krav på fast ansettelse i 50 prosent stilling i medhold av fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd.