Dom i Høyesterett - miljøkriminalitet, straffeloven § 152b

Høyesterett avsa 28. april dom i sak om overtredelse av straffeloven § 152b annet ledd nr. 1, og over straffutmålingen for overtredelse av § 152b annet ledd nr. 1 og nr. 2. Bakgrunnen for saken var at domfelte hadde snauhugget sentrale områder i et naturreservat og skadet sårbare lavarter.

Avgjørelse    3. mai 2005    👤Knut Davidsen   

Området hvor hugsten foregikk var midlertidig vernet i 1997, og endelig vern ble vedtatt ved resolusjon 31. august 2001. Snauhugsten ble foretatt i juli 2001. Skogeieren ble i tingretten dømt til 11 måneders fengsel, hvorav 6 måneder betinget. Han anket til lagmannsretten, som satte straffen til 6 måneders fengsel. Saken ble anket videre til Høyesterett, som mente han hadde gjort seg skyldig i meget alvorlig miljøkriminalitet ved forsettlig å påføre det midlertidige vernede området betydelig skade, og satte straffen til 1 års fengsel, hvor 8 måneder ble gjort betinget.