Dom i Høyesterett - motregning i konkurs

Høyesterett avsa 15. mars 2006 dom i sak om statens adgang til å motregne krav på arbeidsgiveravgift mot et konkursbos krav på refusjon av merverdiavgift, jf. skattebetalingsloven § 32 nr. 3, jf. folketrygdloven § 24-4 sjette ledd.

Avgjørelse    21. mars 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var et konkursbo som ba om å få refundert utestående merverdiavgift.
Kommunekasseren erklærte motregning i skyldig arbeidsgiveravgift, noe konkursboet bestred. Saken ble av konkursboet brakt inn for tingretten, som gav staten medhold i at det kunne motregnes. Lagmannsretten stadfestet tingrettens dom. Konkursboet anket lagmannsrettens rettsanvendelse til Høyesterett, som kom til, etter nøye vurdering av lovforarbeider, Skattedirektoratets, Konkursrådets og juridisk teoris oppfatninger, at lagmannsrettens lovtolkning ikke var riktig. Staten hadde ikke adgang til å motregne skyldig arbeidsgiveravgift mot boets krav på refusjon av merverdiavgift. Konkursboet fikk medhold i kravet om renter av beløpet, og ble tilkjent saksomskostninger for alle instanser.