Dom i høyesterett - odelsløsning

Høyesterett avsa 5. november 2004 dom i sak om et krav om odelsløsning representerte misbruk av odelsretten. Tingretten ga medhold i at kravet ikke representerte misbruk, mens lagmannsretten mente det var misbruk av odelsretten. Høyesterett stadfestet tingrettens dom.

Avgjørelse    10. november 2004    👤Knut Davidsen

Odelsløsningskravet gjaldt en eiendom på 206 dekar medregnet utmark som i tillegg hadde utmark i sameie. Eiendommen ble kjøpt av et ungt par av barnebarnet til den tidligere eieren. Odelsløsningskravet ble fremsatt av et annet barnebarn, som var 100 % uføretrygdet. Kjøperen mente at odelsløser ikke var i stand til å drive eiendommen. Diskusjon også om odelsløsers subjektive forhold og om ønsket om å sikre eiendommen for slekten. Høyesterett kom til saksomkostninger ikke skulle tilkjennes for noen instans.