Dom i Høyesterett - Omstøtelse i konkurs.

Høyesterett avsa 18. september 2008 dom i sak om omstøtelse i konkurs, jf. dekningsloven § 5-5 og § 5-9. Konkursboet til franchisetaker mente at franchiseeierens overtakelse og motregning av verdiene i boet forfordelte de andre kreditorene og at salgssummen skulle tilbakeføres konkursboet.

Avgjørelse    25. september 2008    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 18. september 2008 dom i sak om omstøtelse i konkurs, jf. dekningsloven § 5-5 og § 5-9. Konkursboet til franchisetaker mente at franchiseeierens overtakelse og motregning av verdiene i boet forfordelte de andre kreditorene og at salgssummen skulle tilbakeføres konkursboet.

Bakgrunnen for saken var en Rema-butikk som gikk med underskudd. Rema viste til franchisekontrakten og  sa opp avtalen med butikken og overtok varebeholdningen og driftstilbehør til innkjøpspris. Dette ble videresolgt til ny franchisetaker, slik at butikkdriften kunne fortsette uten driftsstans. Konkursboet til den første franchisetakeren mente motregningen innebar at Rema ble begunstiget på de øvrige kreditorenes bekostning, og framsatte krav om at salgssummen skulle tilbakeføres boet. Partene ble ikke enige, og konkursboet tok ut stevning mot Rema. Tingretten frifant Rema, som fant det tvilsomt at salget kunne betraktes som betaling av gjeld. Konkursboet anket til lagmannsretten, som kom til samme resultat, transaksjonen kunne ikke omstøtes etter dekningsloven § 5-5 da framgangsmåten måtte anses som ordinær ved opphør av franchiseavtalen. Heller ikke dekningsloven § 5-9 kom til anvendelse. Konkursboet anket til Høyesterett, som kom til at det var betaling av gjeld ved den motregning Rema hadde foretatt av sitt tilgodehavende, og at betalingen etter forholdene ikke «fremtrer som ordinær». Disposisjonen kunne derfor omstøtes etter dekningsloven § 5-5.  Rema ble dømt til å betale tilbake salgssummen og til å betale sakskostnader for alle instanser.