Dom i Høyesterett - oppgjør etter heving av forbrukerkj&olsash;p

Høyesterett avsa 7. februar 2002 dom i sak om oppgjør etter heving av forbrukerkjøp. Saken reiser spørsmål om omfanget av selgerens plikt til å svare rente av kjøpesummen, jf. kjøpslovens § 65 annet ledd, utmåling av vederlag for kjøperens nytte av salgsgjenstanden, jf. kjøpsloven § 65 fårste ledd, og om forståelsen av uttrykket "gjengs pris ved overtakelsen", jf, kjøpsloven § 69 første ledd, når kjøpet er foretatt på utsalg. Les dommen her.

Avgjørelse    8. februar 2002    👤Knut Davidsen