Dom i Høyesterett - Opphavsrett. Åndsverkloven § 1

Høyesterett avsa 21. september 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om forestillingen «Huldra i Kjosfossen», tilfredsstilte kravene til åndsverk etter åndsverksloven § 1 andre ledd nr. 3.

Avgjørelse    25. september 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 21. september 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om forestillingen «Huldra i Kjosfossen», tilfredsstilte kravene til åndsverk etter åndsverksloven § 1 andre ledd nr. 3.

Bakgrunnen for saken var en forestilling laget i 1998 av Hybris AS (A) etter avtale med Flåm Utvikling AS (B) for bruk under togturen med Flåmsbanen. Forestillingen ble spilt med medvirkning fra A i fire sesonger før B overtok alt arbeidet med forestillingen. A mente at de hadde opphavsretten til forestillingen og krevde retten til å bli angitt som opphavsmann, et rimelig vederlag og at de skulle godkjenne eventuelle endringer. Kravene ble ikke imøtekommet av B, som gjorde gjeldende at de hadde eneretten til forestillingen og at de fortsatt ville bruke denne. A stevnet B for tingretten, som  kom til at B skulle forbys å sette opp forestillingen og betale kr 450.000 i erstatning for årene 2002 til og med 2005. B anket til lagmannsretten, som kom til delvis samme resultat. Erstatningen ble satt til kr 600.000 og A ble også tilkjent saksomkostninger i hovedanken. A anket til Høyesterett over lagmannsrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse, mens B motanket over erstatningsutmålingen. Høyesterett kom til, under dissens 4-1, at forestillingen ikke oppfylte kravene i åndsverksloven § 1 andre ledd nr. 3 og frifant B. Det ble ikke tilkjent saksomkostninger for tingretten og for hovedanken i lagmannsretten og Høyesterett, da saken hadde reist rettsspørsmål av prinsipiell betydning.