Dom i Høyesterett - oppreisning for skade begått av sinnssyk

Høyesterett avsa 8. februar 2005 dom i sak om krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-5 jf. § 1-3 for fysisk og psykisk skade etter forsøk på drap begått av en sinnssyk. Fornærmede ble tilkjent kr. 50.000 i oppreisning. Dissens.

Avgjørelse    10. februar 2005    👤Knut Davidsen   

Grunnlaget for kravet var at fornærmede var blitt stukket med kniv av domfelte, som ved tingrettens dom ble dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern og til å betale kr. 90.000 i oppreisning. Lagmannsretten stadfestet tingrettens dom om overføring, men fant, under dissens, at domfelte måtte frifinnes for kravet om oppreisning. Fornærmede anket derfor dette spørsmålet til Høyesterettog fikk Landsforeningen for Voldsofre etter tillattelse fra Høyesterett til å opptre som hjelpeintervenient under behandlingen av saken. Tre dommere kom til domfelte skulle betale oppreisning, men reduserte kravet på grunn av hans sinnssykdom. Annenvoterende mente at den skadevoldende handling helt var styrt av sinnssykdommen og at han ikke kunne pålegges å betale oppreisning. Alle dommerne var enige om at grunnet sakens uavklarte spørsmål at saksomkostninger ikke skulle tilkjennes for Høyesterett.