Dom i Høyesterett - Oppreisningserstatning for gruppevoldtekt.

Høyesterett avsa 17. januar 2008 dom i sak som gjaldt utmåling av oppreisningserstatning for gruppevoldtekt, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b jf. § 3-3. Saken reiste særlig spørsmål om ansvar skulle ilegges solidarisk eller for hver enkelt, jf. § 5-3 nr. 1.

Avgjørelse    25. januar 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 17. januar 2008 dom i sak som gjaldt utmåling av oppreisningserstatning for gruppevoldtekt, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b jf. § 3-3. Saken reiste særlig spørsmål om ansvar skulle ilegges solidarisk eller for hver enkelt, jf. § 5-3 nr. 1.

Bakgrunnen for saken var seks menn som i løpet av en natt gjentatte ganger voldtok en ung, beruset kvinne. De ble alle funnet skyldige og fem av mennene ble dømt solidarisk til å betale kr. 200.000 i oppreisning til fornærmede. Fire av de domfelte og fornærmede anket til Høyesterett, som fire mot en forkastet anken. Flertallet kom til at skadeserstatningslovens hovedløsning var solidaransvar når flere hefter for samme skade. Mindretallet mente at de krenkelser fornærmede hadde vært utsatt for gav opphav til flere oppreisningskrav, og at det derfor skulle fastsettes et særskilt oppreisningsansvar for hver av de domfelte.