Dom i Høyesterett - Overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen

Høyesterett avsa 12. juli 2011 dom HR-2011-1389-A om de nærmere vilkår for overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen for en person dømt til tvungent psykisk helsevern.

Avgjørelse    24. august 2011    👤Lovdata

Høyesterett avsa 12. juli 2011 dom HR-2011-1389-A om de nærmere vilkår for overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen for en person dømt til tvungent psykisk helsevern.

Høyesteretts flertall fant, etter en bred skjønnsmessig vurdering der hensynet til det psykiske helsevern og til hvordan en overføring ville virke på den særreaksjonsdømte, at vilkåret om "særlige grunner" i lov om psykisk helsevern § 5-6 var til stede.

At overføring skjedde til Ila fengsel og forvaringsanstalt, kunne i seg selv ikke representere brudd på EMK, selv om de som for øvrig er plassert der, soner straffe- og forvaringsdommer. Siden det var forutsatt i gjeldende lovgivning at særskilt egnet tilbud skal opprettes, slik EMDs praksis etter EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav e krever, kunne overføring iverksettes.