Dom i Høyesterett - Overskjønn om erstatning - høyspentledninger

Høyesterett avsa 28. mars 2007 dom i sak som gjaldt rettsanvendelse og saksbehandling i et overskjønn om erstatning til grunneiere ved anlegg av et høyspent overføringsanlegg. Hovedspørsmålet var om magnetfelt på 0,4 mikro Tesla eller mer i bolighus overskred tålegrensen i grannelova § 2.
Bakgrunnen for saken var et ønske om å oppgradere et aluminiumsverk, noe som ville medføre et økt effektforbruk. Det ble besluttet å bygge en 420 kV luftledning til aluminiumsverket. Utbygger fattet i 2002 vedtak om anleggskonsesjon med hjemmel i energiloven § 3-1 og ga ekspropriasjonstillatelse i medhold av oreigningslova § 2 nr. 19 for rett til bygging og drift av det høyspente overføringsanlegget. Ved skjønn ble det fastsatt erstatning til en rekke grunneiere for nærføringsulemper, tapte utbyggingsmuligheter og tap i fremtidig næringsinntekt. Utbygger og fire grunneiere anket skjønnet til lagmannsretten, som kom til at magnetfelt på 0,4 mikro Tesla eller mer overskrider grannelovens tålegrense, jf. § 2 tredje ledd, og stadfestet
overskjønnet. Utbygger anket til Høyesterett, som kom til at overskjønnet på grunn av at hovedbegrunnelsen ikke oppfylte stilte krav, måtte oppheves og hjemvises til lagmannsretten til fortsatt behandling. Utbygger ble pålagt å betale saksomkostninger.

Avgjørelse    2. april 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 28. mars 2007 dom i sak som gjaldt rettsanvendelse og saksbehandling i et overskjønn om erstatning til grunneiere ved anlegg av et høyspent overføringsanlegg. Hovedspørsmålet var om magnetfelt på 0,4 mikro Tesla eller mer i bolighus overskred tålegrensen i grannelova § 2.
Bakgrunnen for saken var et ønske om å oppgradere et aluminiumsverk, noe som ville medføre et økt effektforbruk. Det ble besluttet å bygge en 420 kV luftledning til aluminiumsverket. Utbygger fattet i 2002 vedtak om anleggskonsesjon med hjemmel i energiloven § 3-1 og ga ekspropriasjonstillatelse i medhold av oreigningslova § 2 nr. 19 for rett til bygging og drift av det høyspente overføringsanlegget. Ved skjønn ble det fastsatt erstatning til en rekke grunneiere for nærføringsulemper, tapte utbyggingsmuligheter og tap i fremtidig næringsinntekt. Utbygger og fire grunneiere anket skjønnet til lagmannsretten, som kom til at magnetfelt på 0,4 mikro Tesla eller mer overskrider grannelovens tålegrense, jf. § 2 tredje ledd, og stadfestet
overskjønnet. Utbygger anket til Høyesterett, som kom til at overskjønnet på grunn av at hovedbegrunnelsen ikke oppfylte stilte krav, måtte oppheves og hjemvises til lagmannsretten til fortsatt behandling. Utbygger ble pålagt å betale saksomkostninger.