Dom i Høyesterett - overtredelse av regnskapsloven, dobbeltforfølgning.

Høyesterett avsa 18. oktober 2005 dom i sak som gjaldt spørsmålet om ilagt forsinkelsesgebyr for å ha unnlatt å sende regsnskapsdokumenter var til hinder for om tiltalte også kunne dømmes for overtredelse av regnskapsloven.

Avgjørelse    24. oktober 2005    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var at A, som var styreleder og daglig leder i et selskap, ikke sendte årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2000 til Regnskapsregisteret, jf. regnskapsloven § 8-2. Dette førte til at det begynte å løpe forsinkelsesgebyr, og ved åpning av konkurs noe senere var dette gebyret blitt på 15.720 kroner, som A betalte etter konkursåpningen. A ble dømt for manglende innsending av regnskapet i tingrett og lagmannsrett til en bot på 10.000 kroner, og han anket til Høyesterett over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen. Høyesterett kom til at forholdet skulle vært bedømt etter regnskapslovens § 8-5, men at anken for øvrig ikke kunne føre frem. Når det gjaldt avvisningsspørsmålet, jf. EMK protokoll 7 artikkel 4, kom retten til at forsinkelsesgebyret ikke regnes som straff etter norsk rett, jf. straffeloven § 15 og § 16.