Dom i Høyesterett - pakningsutforming ved parallellimport av legemidler

Høyesterett avsa 4. juni 2004 dom i sak om en parallellimportør av legemidler kunne bruke sin egen pakningsutforming med grafiske elementer lik de produsenten av legemidlene brukte.

Avgjørelse    8. juni 2004    👤Knut Davidsen

Parallellimport for reseptbelagte legemidler har vært tillatt fra 1. januar 1995, så det var enighet mellom partene at ompakkete/ometiketterte lovlig kunne selges i Norge. Spørsmålet i denne saken var om den konsekvente bruk av grafiske elementer, vertikale eller horisontale farvestriper på pakningenes ytterkanter, krenket produktvaremerkeinnehavers rett etter varemerkelovens § 4. Saken reiste også spørsmål om anvendelsen av artikkel 7 nr. 2 i varemerkedirektivet.