Dom i Høyesterett - Pasientskadeerstatning

Høyesterett avsa 11. februar 2008 dom i sak som gjaldt krav om erstatning etter den midlertidige ordningen med pasientskadeerstatning. En pasient som hadde en meget alvorlig kreftsykdom, fikk på grunn av omfattende cellegift- og strålebehandling svært store skader. Spørsmålene i saken var om behandlingen av pasienten var adekvat, og om skadene skyldtes en kjent risiko som var akseptabel, jf. reglene § 3.

Avgjørelse    12. februar 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 11. februar 2008 dom i sak som gjaldt krav om erstatning etter den midlertidige ordningen med pasientskadeerstatning. En pasient som hadde en meget alvorlig kreftsykdom, fikk på grunn av omfattende cellegift- og strålebehandling svært store skader. Spørsmålene i saken var om behandlingen av pasienten var adekvat, og om skadene skyldtes en kjent risiko som var akseptabel, jf. reglene § 3.

Bakgrunnen for saken var en da 17 år gammel gutt, A, som fikk konstatert en meget farlig kreftform med dårlig prognose. Det var ikke aktuelt med kirurgisk behandling. A ble advart om at strålebehandling kunne føre til at han ble blind på et øye, men han fikk ikke informasjon om faren for senskader. A er helbredet for kreftsykdommen, men er på grunn av  senskadene 100 % ufør. A reiste krav om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, men fikk avslag. Saken ble begjært gjenopptatt, men begjæringen ble avslått. A brakte ved stevning Pasientskadenemndas vedtak inn for tingretten, men fikk ikke medhold. A anket dommen til lagmannsretten, som kom til motsatt resultat. Lagmannsretten kom til at Pasientskadenemnda var erstatningsansvarlig, og staten ble også dømt til å betale saksomkostninger til A. Staten v/Pasientskadenemnda anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, som kom til motsatt resultat. Høyesterett la til grunn at det ikke kunne anses uakseptabelt at A ble utsatt for den risiko for skade som behandlingen ga, og frifant Staten v/Pasientskadenemnda.