Dom i Høyesterett - patentrett

Høyesterett avsa 17. november 2008 dom i sak om gyldigheten av Patentstyrets avslag på patent, jf. patentloven § 2.

Avgjørelse    20. november 2008    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 17. november 2008 dom i sak om gyldigheten av Patentstyrets avslag på patent, jf. patentloven § 2.

Norsk Hydro ASA søkte om patent på en metode for å redusere forekomsten av katarakt (grå stær) hos laksefisk. Metoden er karakterisert ved at fiskefôret må inneholde en nærmere angitt mengde av aminosyren histidin. Patentsøknaden er senere overdratt til Biomar AS. Patentstyrets annen avdeling opprettholdt første avdelings avslag på patent med begrunnelse i at oppfinnelseshøyde manglet. Oslo tingrett var enig i dette og frifant staten, mens et flertall i Borgarting lagmannsrett derimot fant at Patentstyrets avslag på patent var ugyldig. Høyesterett kom til motsatt resultat og stadfestet tingrettens dom.