Dom i Høyesterett - pensjonsansiennitet i kollektiv tjenestepensjonsordning

Høyesterett avsa 27. november 2003 dom i sak om krav om fastsettelsesdom i forhold til arbeidsgiver om pensjonsansiennitet i en kollektiv tjenestepensjonsordning.

Avgjørelse    3. desember 2003    👤Knut Davidsen   

Arbeidsgiver ble frifunnet i alle tre instanser. Det ble ikke tilkjent saksomkostninger for noen av instansene.