Dom i Høyesterett - Polititjenestemann. Nødverge

Høyesterett avsa 21. mai 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en politimann som under en pågripelse overtrådte straffeloven § 229 1. straffalternativ, skulle frifinnes etter nødvergebestemmelsen i straffeloven § 48.

Avgjørelse    26. mai 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 21. mai 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en politimann som under en pågripelse overtrådte straffeloven § 229 1. straffalternativ, skulle frifinnes etter nødvergebestemmelsen i straffeloven § 48.

Bakgrunnen for saken var en pågripelse som ble svært vanskelig for polititjenestemennene. For å få satt håndjern på en bilfører måtte en tjenestemann, A, til slutt slå med en lommelykt slik at bilføreren måtte sy med seks sting i hodet. Spesialenheten for politisaker utferdiget tiltalebeslutning mot A for forbrytelse mot straffeloven § 229 2. straffalternativ jf. § 232. I tingretten ble A dømt etter straffeloven § 229 1. straffalternativ. A anket og ble frikjent i lagmannsretten. Ved anke til Høyesterett ble lagmannsrettens dom opphevet. Ved ny behandling i lagmannsretten ble A frifunnet for straffekravet. Spesialenheten for politisaker anket lagmannsrettens frifinnelse, anken gjaldt lagmannsrettens lovanvendelse under skyldspørsmålet. Høyesterett kom til at maktanvendelsen ikke var «ubetinget utilbørlig» og at politiet måtte innrømmes en «forholdsvis romslig ramme når man skal vurdere handlingen i ettertid» og forkastet anken.