Dom i Høyesterett - prisavslag for arealsvikt ved kjøp av selveierleilighet

Høyesterett avsa 14. mai 2003 dom i sak om prisavslag for arealsvikt ved kjøp av selveierleilighet. Kjøperen fikk tilbake 50.000 kroner.

Avgjørelse    16. mai 2003    👤Knut Davidsen   

Leilighetens areal ble oppgitt til 112 kvadratmeter, men var 10 kvadratmeter mindre. Avhendingslova § 3-8 regulerer spørsmålet, men stiller krav til at opplysningene om arealsvikt virker inn på avtalen. Høyesterett kom til at arealavviket var en mangel og at avviket hadde innvirkning på avtalen mellom kjøper og selger og derfor gav rett til prisavslag.

Kjøper tapte i byretten og i lagmannsretten, men fikk sin anke fremmet for Høyesterett på grunn av rettsspørsmålets prinsipielle betydning. Høyesterett har adgang etter rettshjelpsloven § 21a til å gi bevilling til fri sakførsel i slike tilfelle, og kjøper fikk innvilget fri sakførsel. Ut fra de hensyn som § 21a hviler på, var det i dette tilfellet ikke riktig å tilkjenne saksomkostninger for Høyesterett.

I spørsmålet om saksomkostninger for byretten og lagmannsretten ble hovedregelen i tvistemålsloven § 172, jf. § 180 annet ledd lagt til grunn. Kjøper hadde lenge før stevning ble uttatt fremsatt et tilbud basert på at han godtok en kompensasjon på kr 36.500. Dette ble avslått. Selger ble derfor ilagt saksomkostninger for begge instanser.