Dom i Høyesterett - produktansvarsloven § 2-1

Høyesterett avsa 26. januar 2004 dom i sak om en tannlege som brukte tannrestaureringsmaterialer som utløste allergi ved bruk var erstatningsberettiget. Importør og forhandler av materialene ble dømt i byretten, men frifunnet i lagmannsretten og i Høyesterett. Les produktansvarsloven § 2-1 her .

Avgjørelse    30. januar 2004    👤Knut Davidsen

Saken gjaldt spørsmålet om metakrylatholdige tannrestaureringsmaterialer kunne være årsak til utvikling av kontaktallergi ved bruk. Tannlegen ble langtidssykmeldt og har siden ikke arbeidet som tannlege. Han reiste derfor fastsettelsessøksmål ved Oslo byrett med påstand om at importør og forhandler var erstatningsansvarlige for de skader han var påført som følge av bruken av materialene.

Saksomkostninger ble ikke tilkjent for noen av instansene fordi saken hadde reist prinsipielle spørsmål som det var av stor betydning å få avklart.