Dom i Høyesterett - Ran av narkotika

Høyesterett avsa 1. desember 2009 dom HR-2009-2260-A om hvorvidt ran av ca. 200 gram hasj kunne dømmes etter straffelovens bestemmelser om ran.

Avgjørelse    3. desember 2009    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 1. desember 2009 dom HR-2009-2260-A om hvorvidt ran av ca. 200 gram hasj kunne dømmes etter straffelovens bestemmelser om ran.

Anken gjaldt domfellelse for medvirkning til overtredelse av straffeloven § 268 andre og tredje ledd, jf. § 267 første og tredje ledd – grovt ran med betydelig skadefølge. Ransobjektet var 200 gram hasj. Spørsmålet for Høyesterett var om straffelovens bestemmelser om ran rammer ran av narkotika.

B og A hadde kontaktet C og bedt ham levere 200 gram hasj som de skulle betale kr 22 000 for. B og A hadde imidlertid ikke til hensikt å betale for stoffet, men å true C til å gi det fra seg. A møtte C på avtalt sted med en pumpehagle. C ble skutt i høyre albueregion og i høyre del av brystveggen og ble alvorlig skadet. I lagmannsretten ble B dømt til fengsel i to år for blant medvirkning til dette ranet.

I anken til Høyesterett gjorde B gjeldende at hasj ikke har noen legal verdi, og at formuesverdien av stoffet derfor ikke kan være strafferettslig beskyttet. Høyesterett forkastet anken. Høyesterett fremholdt at selv om et formuesgode er illegalt, er det ikke eierløst. Det ble i den forbindelse vist til en kjennelse av 20. september 2005 av Bundesgerichtshof. Riktignok blir egenmektig tilegnelse av narkotika vanligvis bare straffet etter straffeloven § 162, og ikke også som tyveri. Når det ikke er vanlig å ta ut tiltale for egenmektig tilegnelse av narkotika som tyveri, er det imidlertid ikke fordi forholdet ikke rammes av tyveribestemmelsen, men fordi domfellelse for tyveri ikke vil få noe praktisk utslag ved straffutmålingen, da den egenmektige tilegnelse bare krenker illegale interesser. For ran stiller dette seg annerledes. Ransbestemmelsen beskytter ikke bare eiendomsrett og besittelse, men også offeret mot å bli utsatt for integritetskrenkelser. Selv om formuesgodet er illegalt, vil det derfor ha praktisk betydning også å domfelle for ran.