Dom i Høyesterett - regulering av festeavgift for tomt til fritidshus

Høyesterett avsa 4. desember 2006 dom om krav om oppregulering av festeavgiften ved feste av tomt til fritidshus. Dissens.

Avgjørelse    6. desember 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var en festekontrakt for tomt for fritidshus inngått i 1965 med virkning fra 1962. Festeavgiften kunne etter kontrakten bli regulert hvert 10. år. Spørsmålet i saken var om festeavgiften skulle fastsettes til en rimelig avkastning av tomtens verdi eller om avgiften skulle reguleres i samsvar med endringer i pengeverdien siden festeavtalen ble inngått, jf. lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste (tomtefesteloven) § 15. Saken ble bragt inn for tingretten og under forhandlingene ble partene enige om at dersom festeavgiften for festers tomt skulle fastsettes på grunnlag av tomteverdien, ville beløpsbegrensningen i tomtefesteloven § 15 andre ledd komme til anvendelse. Den årlige avgiften kunne da ikke settes høyere enn til kr 9.000 per dekar per 1. januar 2002. Da festers tomt utgjorde 1,036 dekar, ville dette i tilfelle gi en årlig festeavgift på kr 9.324. Partene ble også enige om at dersom festeavgiften skulle reguleres etter utviklingen i konsumprisindeksen, ville avgiften fra 1. januar 2002 utgjøre kr 2.048 per år. Tingretten fastsatte ved skjønn at avgiften skulle være kr 2.048. Tomteeier begjærte overskjønn ved lagmannsretten som kom til at festeavgiften skulle være kr 9.324. Høyesterett kom, under dissens tre mot to, til det samme resultatet som tingretten og dømte tomteeier til å betale festeren saksomkostninger for alle tre instanser.