Dom i Høyesterett - regulering av festeavgifter

Høyesterett avsa 22. september 2005 dom i sak om festeavgifter for boligtomter skulle reguleres etter konsumprisindeksen eller etter festekontraktens bestemmelser, jf. tomtefesteloven § 15.

Avgjørelse    28. september 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var at samtidig med ikrafttredelsen 1. januar 2002 av tomtefesteloven av 1996 ble prisforskriften hjemlet i den gamle tomtefesteloven opphevet. Tre bortfestere krevde regulering av festeavgiften med grunnlag i festekontraktene, men festerne bestred dette. Tingretten gav bortfesterne medhold i at regulering av avgiften kunne kreves, og dette ble stadfestet av lagmannsretten. Høyesterett kom med visse presiseringer til samme resultat som lagmannsretten, og tilkjente bortfesterne saksomkostninger for alle tre instanser.