Dom i Høyesterett - Regulering av løpende pensjoner

Høyesterett avsa 29. september 2008 dom i sak om pensjonsrettigheter etter foretakspensjonsloven.

Avgjørelse    2. oktober 2008    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 29. september 2008 dom i sak om pensjonsrettigheter etter foretakspensjonsloven.

Saken gjaldt om StatoilHydro ASA som arbeidsgiver er avtalerettslig forpliktet til å foreta innbetalinger som setter selskapets pensjonskasse i stand til å oppregulere pensjoner under utbetaling i samme forhold som grunnbeløpet i folketrygden endres for samme periode.

Høyesterett kom til at det ikke kunne legges til grunn at Statoil på avtalerettslig grunnlag, hverken ved inngåelse av ansettelsesavtaler eller på annen måte, hadde forpliktet seg til å opprettholde G-regulering av løpende pensjoner. Høyesterett stadfestet tingrettens dom.