Dom i Høyesterett - reinbeiting

Høyesterett avsa 28. juni 2004 dom i sak som gjaldt gyldigheten av vedtak om å frede del av et reinbeitedistrikt for reinbeiting, jf. reindriftsloven § 11 annet ledd annet punktum, og spørsmål om erstatning som følge av fredningsvedtaket. Fredningsvedtaket var gyldig og reineierne ble ikke tildelt erstatning.

Avgjørelse    6. juli 2004    👤Knut Davidsen   

Høyesterett kom, som tingretten, til at reindriftsloven § 11 gav tilstrekkelig hjemmel for fredningsvedtaket og at bestemmelsen heller ikke var til hinder for varig fredning. Vedtaket fremsto heller ikke som klart urimelig slik at det av den grunn måtte kjennes ugyldig. Ved denne vurderingen ble tatt i betraktning EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 om vern av eiendom. Heller ikke FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 om etniske, religiøse eller språklige minoriteter, førte til noen annen vurdering av dette spørsmålet. Reineierne ble ikke tilkjent erstatning, jf. Grunnloven § 105. Saksomkostninger ble ikke idømt.