Dommerklubbe

Dom i Høyesterett - reindriftssamers eiendomsrett

Høyesterett avsa 28. september dom i sak mellom reindriftssamer og Finnmarkseiendommen om eiendomsrett til deler av Stjernøya i ytre Finnmark.

Avgjørelse    29. september 2016    👤Beate Kronen   

Reindriftssamer, som hadde benyttet Stjernøya utenfor Altafjorden som sommerbeite i en årrekke, fikk ikke medhold i at de var eiere av deler av øya i Høyesteretts dom HR-2016-2030-A. Staten hadde utøvd eierråderett over Stjernøya siden 1700-tallet, og de fastboende hadde også benyttet øyas utmarksressurser. Reindriftssamenes bruk av Stjernøya hadde på denne bakgrunn ikke vært tilstrekkelig omfattende og dominerende til å gi dem krav på eiendomsrett gjennom alders tids bruk. Det kunne heller ikke legges til grunn at reindriftssamene hadde vært de opprinnelige besitterne av øya. De hadde da ikke ervervet eiendomsrett etter prinsippene om okkupasjon av eierløst land. Saken om Stjernøya er den første som er behandlet av Utmarksdomstolen for Finnmark, og dommen inneholder prinsipielle avklaringer av utmarksdomstolens kompetanse og rettslige utgangspunkter for spørsmålet om samenes rettighetserverv.