Dom i Høyesterett - rente- og valutaswapavtaler

Høyesterett avsa 16. januar 2009 dom i sak som gjaldt overprøving av vedtak av overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter i endringssak vedrørende skatterettslig tidfesting av gevinst og tap på rente- og valutaswapavtaler ved ligningen av DnB NOR Bank ASA for inntektsåret 2002, jf. skatteloven § 14-4 første og annet ledd jf. femte ledd jf. verdipapirhandelloven (1997) § 1-2 annet ledd nr. 6 jf. skatteloven § 14-2 første ledd annet punktum, slik bestemmelsene lød i 2002.

Avgjørelse    22. januar 2009    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 16. januar 2009 dom i sak som gjaldt overprøving av vedtak av overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter i endringssak vedrørende skatterettslig tidfesting av gevinst og tap på rente- og valutaswapavtaler ved ligningen av DnB NOR Bank ASA for inntektsåret 2002, jf. skatteloven § 14-4 første og annet ledd jf. femte ledd jf. verdipapirhandelloven (1997) § 1-2 annet ledd nr. 6 jf. skatteloven § 14-2 første ledd annet punktum, slik bestemmelsene lød i 2002.

Høyesterett opphevet overligningsnemndas vedtak for så vidt gjaldt renteswapene, og fastsatte at det ved ny ligning skulle legges til grunn at det ”for renteswaper foreligger en ubetinget rett til ytelsen eller en ubetinget forpliktelse til å dekke kostnaden ved det tidspunkt da det er fastlagt hvilket beløp som skal ytes ved neste forfall”. For valutaswapene kom retten til at overligningsnemndas avgjørelse var riktig.