Dom i Høyesterett - Rettsstridig bruk av bilde

Høyesterett avsa 6. mars 2009 dom HR-2009-547-A om krenkelse av åndsverkloven § 45c ved bruk av et bilde på forsiden av magasinet Memo.

Avgjørelse    18. mars 2009    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 6. mars 2009 dom HR-2009-547-A om krenkelse av åndsverkloven § 45c ved bruk av et bilde på forsiden av magasinet Memo.

Ukemagasinet Memo brukte et bilde av A som var blitt tatt under en demonstrasjon. Artikkelen handlet ikke om demonstrasjonen. As anke til Høyesterett førte fram, og med hjemmel i åndsverkloven § 55 jf. § 45c ble han tilkjent 100 000 kroner i oppreisning fra Magasinforlaget AS og  20 000 kroner fra magasinets ansvarlige redaktør.

Høyesterett viste til at retten til eget bilde er beskyttet av EMK artikkel 8, men at dette vernet må praktiseres med de begrensningene som følger av ytringsfriheten etter artikkel 10. Sentrale momenter i begrunnelsen var at A, som ikke var eller er en ”offentlig person”, har et langt større krav enn politikere på beskyttelse mot publisering av sitt bilde, at han utelukkende hadde deltatt i et enkeltstående demonstrasjonstog, og at bildet var brukt i en annen sammenheng enn denne demonstrasjonen.