Dom i Høyesterett - Rettsvillfarelse ved landing av helikopter i landskapsvernområde

Høyesterett avsa 8. september 2009 dom HR-2009-1767-A om hvorvidt det forelå unnskyldelig rettsvillfarelse ved landing av helikopter i landskapsvernområde, og om NRK hadde medvirket og eventuelt skulle ilegges foretaksstraff.

Avgjørelse    14. september 2009    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 8. september 2009 dom HR-2009-1767-A om hvorvidt det forelå unnskyldelig rettsvillfarelse ved landing av helikopter i landskapsvernområde, og om NRK hadde medvirket og eventuelt skulle ilegges foretaksstraff.

I forbindelse med en reportasje leide NRK et helikopter som brakte en journalist inn i Muradalen i Hattebergsdalen landskapsvernområde, der helikopteret landet. Det ble utferdiget forelegg mot NRK og helikopterføreren for overtredelse av ferdselsforbud i landskapsvernområdet, jf. naturvernloven § 24 første ledd, jf . forskrift om vern av Hattebergsdalen landskapsvernområde § 3 nr. 5.1. Etter at begge nektet å vedta forelegget, ble saken brakt inn for tingretten, som med dissens fra fagdommeren frifant begge med den begrunnelse at det forelå unnskyldelig rettsvillfarelse. De ble domfelt i lagmannsretten, også her med dissens.

Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom for så vidt gjaldt domfellelsen av piloten. Han hadde holdt seg til de sentrale informasjonsbaser som foreligger for sivil luftfart. For å avgjøre om dette var tilstrekkelig til at kravet til aktsomhet var oppfylt, krevdes opplysninger om basenes generelle troverdighet, rutiner ved oppdatering, spesielt hva angår nye verneområder, presentasjon av basene overfor brukerne med mer – opplysninger som manglet i lagmannsrettens premisser.

Høyesterett kom til at NRKs medarbeidere hadde medvirket til overtredelsen, og at det ikke forelå unnskyldelig rettsvillfarelse. Reportasjen gjaldt en rettskonflikt vedrørende vernebestemmelser i området, noe som tilsa at medarbeiderne burde ha gjort undersøkelser om eventuelle ferdselsforbud. På grunn av lav skyldgrad ble NRK ikke ilagt foretaksstraff.