Dom i Høyesterett - saksbehandlingstid ved omgjøring av sikring til forvaring

Høyesterett avsa 11. mai 2006 dom i sak som gjaldt spørsmål om saksbehandlingstiden ved domfeltes krav om innstilling av idømt sikring og påtalemyndighetens krav om konvertering av sikring til forvaring var i strid med EMK artikkel 5 nr. 4.

Avgjørelse    16. mai 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en forvaringsdom som avløste en sikringsdom, og i tillegg en tilleggstiltale. For dette ble tiltalte, A, av tingretten idømt forvaring med tidsramme tre år. Allerede i august 2003 fremmet A begjæring om innstilling av den da idømte sikringen. Grunnet lang saksbehandlingstid, som hindret et opplegg i tråd med forutsetningen for forvaringsreaksjonen, ble staten dømt til å betale A kr 50.000 i oppreisning.