Dom i Høyesterett - samfunnsstraff ved legemsbeskadigelse

Høyesterett avsa 25. oktober 2006 dom i sak om det kunne brukes samfunnsstraff ved domfellelse for legemsbeskadigelse, jf. straffeloven § 229 første straffalternativ.

Avgjørelse    30. oktober 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en krangel i forbindelse med et juleball. Tiltalte, A, slo til fornærmede slik at denne fikk et to cm langt kutt og måtte sy to sting. Briller og moblitelefon ble også ødelagt. A ble i tingretten idømt samfunnsstraff i 45 timer. Dette ble anket av påtalemyndigheten, men lagmannsretten kom til delvis samme resultat. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett, som kom til at det ikke kunne gjøres unntak fra den klare hovedregel om bruk av ubetinget fengsel ved legemsbeskadigelse, selv om legemsbeskadigelsen lå i det nedre sjikt av straffeloven § 229 første straffalternativ. Det ble heller ikke vektlagt at A både hadde erkjent straffeskyld, bedt om unnskyldning og betalt erstatning til fornærmede. Høyesterett satte straffen til 30 dagers ubetinget fengsel.