Dom i Høyesterett - skatt på gevinst av aksjesalg

Høyesterett avsa 7. oktober 2009 dom HR-2009-1916-A om gyldigheten av ligningsnemndas vedtak om skatt på gevinst av aksjesalg. Gjennomføring av aksjesalgsavtalen var avhengig av nærmere betingelser, og spørsmålet var om aksjene ble realisert, jf. skatteloven § 10-31, på tidspunktet for inngåelse av avtalen eller først på et senere tidspunkt. Tidfestingen var avgjørende for om fritaket i skatteloven § 2-38 kom til anvendelse.

Avgjørelse    20. oktober 2009    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 7. oktober 2009 dom HR-2009-1916-A om gyldigheten av ligningsnemndas vedtak om skatt på gevinst av aksjesalg. Gjennomføring av aksjesalgsavtalen var avhengig av nærmere betingelser, og spørsmålet var om aksjene ble realisert, jf. skatteloven § 10-31, på tidspunktet for inngåelse av avtalen eller først på et senere tidspunkt. Tidfestingen var avgjørende for om fritaket i skatteloven § 2-38 kom til anvendelse.

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

"Rederiene OVDS ASA (senere innfusjonert i Hurtigruten ASA) og DSD ASA, som hver eide 50 prosent av aksjene i Nor-Cargo Holding ASA, inngikk 9. mars 2004 avtale med Posten Norge AS om salg av samtlige aksjer i Nor-Cargo til Posten. Avtalen fastsatte at overdragelsen av aksjene var betinget av at konkurransemyndighetene ikke traff endelig vedtak som medførte at avtalen falt bort eller ga Posten rett til å heve, og at verken kjøper eller selger hevet avtalen som følge av at det under ”due diligence”-perioden ble avdekket forhold som berettiget til heving.

Posten og selgerne ble etter ”due diligence”-perioden enige om en reduksjon av kjøpesummen på 15 mill kr samt at selgerne ga en garanti til en verdi av opptil 13 mill. kr. Posten gikk med på dette, selv om den mente det var grunnlag for å kreve reduksjon med 74 mill. kr. Konkurransetilsynet meddelte 8. juni 2004 at det ikke ville gripe inn mot avtalen, og oppgjør og overføring av aksjene fant sted. 

I desember 2004 ble skatteloven § 2-38 vedtatt. Bestemmelsen gir skattefritak for gevinst av aksjesalg fra blant annet allmennaksjeselskaper og gjelder for gevinst realisert fra og med 26. mars 2004. Ligningskontoret la til grunn at aksjene ble realisert på avtaletidspunktet 9. mars 2004, og derfor ikke omfattet av den nye bestemmelsen.

Høyesterett kom til at aksjene ikke ble realisert ved avtaleinngåelsen. Realisasjonsbegrepet i skatteloven § 10-31 måtte forstås på samme måte som avhendelsesbegrepet i aksjegevinstskatteloven 1971. I Rt-1995-872 la Høyesterett til grunn at avhendelse foreligger når gevinsten er klarlagt og sikret for selgerne. Da det etter Høyesteretts vurdering var en reell risiko for at både utfallet av kjøperens ”due diligence” og konkurransemyndighetenes behandling av avtalen kunne lede til heving eller bortfall av avtalen, var dette kravet ikke oppfylt."