Dom i Høyesterett - skattefradrag for urettmessig ytelse

Høyesterett avsa 19. april 2006 dom i sak som gjaldt spørsmålet om skattefradrag for ytelser som ble hevdet å være vederlag for urettmessig motytelse, jf. skatteloven 1911 § 44 første ledd bokstav a femte ledd.

Avgjørelse    21. april 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var provisjonsutbetalinger fra en bedrift, A, som i hovedsak solgte dypfryste reker. Ved utstedelse av fakturaer til en kjøper ble det lagt til en provisjon på en krone pr. kilo. Provisjonen ble utbetalt til innkjøpssjefen hos kjøperen, som ble dømt for dette forholdet til en fengselsstraff på tre år og ti måneder.

A hadde ført provisjonen til fradrag i sine selvangivelser, men ligningsnemnda nektet dette. Inntekten ble økt med den utbetalte provisjonen, og det ble også ilagt 45% tilleggsskatt.

Daglig leder ble for forholdet i tingretten dømt til et års fengsel, og på grunnlag av dommen ble det utferdiget et forelegg mot A. Tingretten idømte A en bot på en million kroner.

Ved anke til lagmannsretten ble daglig leder frifunnet fordi han ikke ble ansett å ha handlet med forsett, og på samme grunnlag ble boten redusert, dette fordi den også innbefattet tollovertredelser.

A påklaget ligningsnemndas vedtak til overligningsnemnda, som fastholdt ligningen, men reduserte tilleggsskatten til 30%. Vedtaket ble brakt inn for tingretten, som opphevet ligningen. Staten anket og fikk medhold. Lagmannsretten fant at A foretok provisjonsutbetalingen for å oppnå en urettmessig motytelse, og at utgiftene således ikke kunne føres til fradrag. Overligningsnemndas vedtak om tilleggsskatt på 30 % ble også opprettholdt. A anket over rettsanvendelse og bevisbedømmelse til Høyesterett, som med noe avvikende begrunnelse kom til samme resultat som lagmannsretten og stadfestet dommen. A ble også dømt til å betale saksomkostningene.