Dom i Høyesterett - Skatteplikt for interessenter i indre selskap

Høyesterett avsa 30. januar dom i sak om i hvilken utstrekning utbetalinger fra et indre selskap skal anses som personinntekt for stille deltakeres arbeidsinnsats for selskapet, jf. skatteloven § 12-2 bokstav f.

Avgjørelse    31. januar 2009    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 30. januar dom i sak om i hvilken utstrekning utbetalinger fra et indre selskap skal anses som personinntekt for stille deltakeres arbeidsinnsats for selskapet, jf. skatteloven § 12-2 bokstav f.

Som de tidligere domstoler, kom Høyesterett til at den andel av overskuddet som de stille deltakere mottok, var dels vederlag for arbeid og dels virksomhetsinntekt. Det var etter omstendighetene nærliggende å ta utgangspunkt i hva som kunne anses som avkastning på den innskutte kapital, og anse den gjenværende del av overskuddet som vederlag for arbeid. Det forelå i saken ikke opplysninger som indikerte at den andel av selskapets overskudd som etter dette måtte anses som arbeidsinntekt, avvek fra det som var vanlig i bransjen.

Tre dommere tok også standpunkt til spørsmålet om omfanget av domstolenes prøvelsesrett når ligningsmyndighetene fastsetter grunnlaget for ligningen etter det prinsipp som er kommet til uttrykk i ligningsloven § 8-1, og konkluderte at domstolene her har full prøvelsesrett. To dommere tok ikke standpunkt til dette da det under enhver omstendighet ble funnet ikke å være grunnlag for å sette ligningsnemndens skjønn til side.