Dom i Høyesterett - Skatterett. Skatteavtalen med Storbritannia

Høyesterett avsa 13. februar 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om et britisk selskap skulle svare skatt til Norge av gevinst fra salget av et riggfartøy som på salgstidspunktet var i virksomhet på norsk sokkel.

Avgjørelse    21. februar 2008    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 13. februar 2008 dom i sak som gjaldt spørsmålet om et britisk selskap skulle svare skatt til Norge av gevinst fra salget av et riggfartøy som på salgstidspunktet var i virksomhet på norsk sokkel.

Bakgrunnen for saken var salget av et flerbruksfartøy, som gav selger, A, en gevinst på over 600 millioner kroner. A førte gevinsten opp i selvangivelsen, men ba om tilbakemelding på om gevinsten ble oppfattet som skattepliktig. Sentralskattekontoret for utenlandssaker anså gevinsten som skattepliktig. A klaget over ligningen til ligningsnemnda og videre til overligningsnemnda, men fikk ikke medhold. A tok ut stevning ved tingretten, som frifant Staten v/Sentralskattekontoret. Lagmennsretten stadfestet tingrettens dom. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom, og mente at skattelovgivningen ga hjemmel for å skattlegge gevinsten ved salget og at Norge ikke hadde fraskrevet seg denne retten i skatteavtalen med Storbritannia.