Dom i Høyesterett - Skatterett. Tilleggskrav. Beviskrav.

Høyesterett i storkammer avsa 29. oktober 2008 dom i sak hvor ankende part av ligningsmyndighetene var blitt ilagt tilleggsskatt med 60 %. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom for den ilignete tilleggsskatten. Dissens.

Avgjørelse    31. oktober 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett i storkammer avsa 29. oktober 2008 dom i sak hvor ankende part av ligningsmyndighetene var blitt ilagt tilleggsskatt med 60 %. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom for den ilignete tilleggsskatten. Dissens.

Bakgrunnen for saken var et enkeltmannsforetak, A, som for inntektsåret 2000 oppga at det ikke skulle fastsettes personinntekt for foretaket. Overskuddet, ca. 4,3 mill kr, skulle i sin helhet føres som næringsinntekt. Ligningskontoret kom til at enkeltmannsforetaket måtte sammenlignes med virksomhet i liberale yrker, og tilordnet A 3,4 mill kr som personinntekt. A klaget til overligningsnemnda som opprettholdt vedtaket og ila A tilleggsskatt med 60 prosent. Vedtaket ble påklagd til fylkesskattenemnda, som avviste klagen. A brakte gyldigheten av vedtaket inn for domstolene. Tingretten opprettholdt vedtaket. A anket til lagmannsretten, som satte ned tilleggskatten til 30 %. Saken for Høyesterett gjaldt spørsmålet om hvilket krav til bevisets styrke som gjaldt for ileggelse av ordinær tilleggsskatt, jf. ligningsloven § 10-2 sammenholdt med § 10-4. Saken ble ansett å være av særlig viktighet og anken ble besluttet behandlet i storkammer, som består av justitiarius og ti dommere tatt ut ved loddtrekning.

Høyesterett kom til at ligningsloven stiller krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at vilkårene i § 10-2 første ledd for å ilegge tilleggsskatt er oppfylt, og at det samme kravet følger av EMK artikkel 6 nr. 2. Lagmannsretten hadde bygget på en uriktig lovforståelse.

Et flertall på sju mente at beviskravet for å ilegge ordinær tilleggsskatt var klar sannsynlighetsovervekt. Et flertall på seks dommere kom videre til at Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 6 nr. 2 inneholdt krav til bevisets styrke i saker som er straff etter konvensjonens artikkel 6. Høyesterett opphevet, med dissens, lagmannsrettens dom for den ilignete tilleggsskatten.