Dom i Høyesterett - skatterett, korreksjonsinntekt

Høyesterett avsa 9. september 2009 dom HR-2009-1782-A om tolkingen av begrepet "midlertidig forskjell" i selskapsskatteloven § 1-6 nr. 2, som nå er erstattet av skatteloven § 10-5 andre ledd.

Avgjørelse    17. september 2009    👤Randi Bjørhei

Høyesterett avsa 9. september 2009 dom HR-2009-1782-A om tolkingen av begrepet "midlertidig forskjell" i selskapsskatteloven § 1-6 nr. 2, som nå er erstattet av skatteloven § 10-5 andre ledd.

 Spørsmålet var om det betingede skattefritaket som det overdragende selskapet i 1998 oppnådde ved en konsernintern overføring av aksjer i henhold til konsernforskriften, medførte at det overdragende selskapet kom i en korreksjonsinntektsposisjon. Denne forskriften er nå avløst av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven § 11-21.

 Høyesterett bemerket at rettskildebildet ikke er entydig. De fleste momenter i bestemmelsens forhistorie taler mot statens tolkning, og selv om det er momenter som støtter statens tolkning av begrepet "midlertid forskjell", så har dette ikke kommet til uttrykk på en så klar måte som må kreves for at skattyterne skal kunne innrette seg etter en slik tolkning. Høyesterett kom - under en viss tvil - til at det betingede skattefritaket etter konsernforskriften ikke var en "midlertidig forskjell", og at det dermed ikke kunne begrunne korreksjonsskatt etter selskapsskatteloven § 1-6. Anken over lagmannsrettens dom ble etter dette forkastet.